O noso viveiro

Enmarcado no programa FP Emprende o noso Viveiro de empresas ten como obxectivo facilitar ao alumnado galego espazos e asesoramento axeitados para a posta en marcha dun negocio ou de proxectos empresariais viables.

O Viveiro do noso centro é un espazo onde desenvolver e poñer en marcha o teu proxecto empresarial. É a referencia para o emprendemento na súa área de influencia. Nel coordínanse as accións formativas, tanto aquelas para realizar nos centros próximos como as de carácter xeral, que se leven a cabo no centro de referencia.

Asesoramento:

 • Formación e apoio do profesorado que imparte formación relacionada co sector no que se desenvolverá o teu proxecto.
 • Titoría pola coordinadora ou coordinador de emprendemento, responsable do seguimento e da orientación no teu proxecto.
 • Asesoría de persoal técnico especialista do IGAPE.

Instalacións:

 • Locais axeitados para o desenvolvemento de actividades das persoas emprendedoras.
 • Moblaxe básica propia dunha oficina, cos equipamentos informáticos e de telecomunicacións axeitados.

Servizos:

 • Servizos asociados ás infraestruturas (seguridade, limpeza, luz, etc.).
 • Servizos auxiliares da actividade empresarial como conexión a internet.
 • Difusión da túa empresa a través da páxina web www.edu.xunta.es/fp.

1. Poden acceder todas as persoas que reúnan algún dos seguintes requisitos:

 

      a. Alumnado matriculado nalgunha ensinanzas sostida con fondos públicos de Galicia de: 

 • Formación profesional
 • Ensinanzas de artes plásticas e deseño
 • Ensinanzas superiores de deseño
 • Ensinanzas artísticas superiores de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais
 • Ensinanzas artísticas superiores de grao de Arte Dramática
 • Ensinanzas artísticas superiores de grao en Música
 • Ensinanzas artísticas superiores de grao en Danza
 • Ensinanzas deportivas
 • Bachalerato
 • Educación secundaria para persoas adultas (ESA)

      b. Persoas que finalizaran nos últimos catro anos os estudos mencionados no apartado a)

 

  2.  Poden ser un ou varios emprendedores nun mesmo proxecto, segundo a forma xurídica elixida

Para acceder ao viveiro deberás seguir os seguintes pasos:

 1. Entrevista inicial coa persoa titora do viveiro, para a valoración da idea emprendedora e do equipo emprendedor, que responderá as túas preguntas e dúbidas en relación co funcionamento do viveiro e valorará o potencial emprendedor da túa idea
 2. Elaboración/preparación do plan de empresa. Se a valoración da túa idea emprendedora e positiva a persoa titora do viveiro axudarate a elaborar un proxecto de empresa realista. Neste terás que madurar a túa idea, analizar o contorno, facer as previsións de investimento, buscar financiamento, establecer as estratexias para introducirte no mercado,...
 3. Se o proxecto se valora como viable deberás asinar o contrato tipo de cesión de espacios no viveiro de empresas do IES/CIFP elexido, para usar de forma gratuita as instalaciones de viveiro como sede da túa empresa.

 

Se queres información sobre a rede de viveiros de empresas contacta co Coordinador ou Coordinadora de Emprendemento do noso centro. 

O correo electrónico é viveiro.ies.garcia.barbon@edu.xunta.gal 

 

O viveiro proporciona unha plataforma para establecer relación con outras empresas, administración e outras institucións, o que facilita coñecer outras experiencias e abrirse camiño no mercado. Estando no viveiro daraste a coñecer a través da páxina www.edu.xunta.es/fp